Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, στο κεντρικό πρωτόκολλο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  (Ρήγα Φεραίου 4, 85100 Ρόδος- γραφείο ισογείου, τηλ 22410 77305 ), σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά για την σύναψη σύμβασης για την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» και την επισήμανση «Να ανοιχθεί μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία/Επιτροπή Αξιολόγησης» την Παρασκευή 27/10/2023 και στις 10:00 π.μ »

Πρόσκληση υποβολής προσφορών