Προφίλ  ΚΚΠΠΝΑ

 • ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΕΞΕΛΙΞΗ:

Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΡΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Κ.Π.Π.Ν.Α.), με έδρα την πόλη της Ρόδου, αποτελεί ενιαίο ΝΠΔΔ που αποτελείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4109/13, από δυο παραρτήματα:

α) Το παράρτημα ΑμεΑ Δωδεκανήσου με τρεις δομές:

 

α1) Την Δομή ΑμεΑ Ενηλίκων.

Πρόκειται για τέως ΚΑΦΚΑ Δωδεκανήσου, το οποίο αρχικά λειτούργησε ως Ίδρυμα Περιθάλψεως Ανιάτων Δωδεκανήσου και μετονομάστηκε σε Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου με τις διατάξεις του  ΠΔ 951/80 (ΦΕΚ 240/Τ.α/15.10.1980).

Με τις διατάξεις του Π.Δ. 254/96 (ΦΕΚ 190/τ.Α/21.8.1996) μετονομάστηκε σε Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ρόδου με έδρα την Ρόδο.

Με τις διατάξεις του ν.4025/11 άρθρο 1 παρ.β (ΦΕΚ 228/τ. Α/2.11.2011) μετονομάστηκε εκ νέου σε Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου,  στο οποίο συγχωνεύτηκαν και λειτουργούσαν ως παραρτήματα, το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Ρόδου και ο Οίκος Ευγηρίας «Χαραλάμπειο Γηροκομείο».

Οι τρεις αυτές οργανικές μονάδες – δομές αποτελούν σήμερα, και με βάση τις διατάξεις του ν. 4109/2013 άρθρο 9 περ ια (ΦΕΚ 16/τ. Α/23.1.2013,) το Παράρτημα ΑμεΑ Δωδεκανήσου.

α2) Την Δομή ΑμεΑ Ανηλίκων.

Η δομή αυτή με τις διατάξεις του ΠΔ 281/81 (ΦΕΚ 78/τ. Α/30-3-1981) μετατράπηκε από Πρεβεντόριο Ρόδου [διατάξεις ΝΔ 4525/66 (ΦΕΚ 141/τ.Α/19-7-1966)], σε Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Ρόδου «Ο Άγιος Ανδρέας» και η οργανική του εξέλιξη από εκεί και πέρα ακολουθεί τις διατάξεις των νόμων 4025/11 και 4109/13, ως δομή του παραρτήματος ΑμεΑ του ΚΚΠΠΝΑ.

α3) Την Δομή ΑμεΑ Αυτοεξυπηρετούμενων Υπερηλίκων «Χαραλάμπειο Γηροκομείο».

Πρόκειται για τον τέως Οίκο Ευγηρίας: «Χαραλάμπειο Γηροκομείο». Η δομή αυτή λειτούργησε ως Οίκος Ευγηρίας Δωδεκανήσου σύμφωνα με το ΒΔ 456/72 (ΦΕΚ 135/τ.Α/29-07-1972), η περαιτέρω δε οργανική του εξέλιξη, ακολουθεί τις διατάξεις των νόμων 4025/11 και 4109/13, ως δομή του παραρτήματος ΑμεΑ του ΚΚΠΠΝΑ.

β) Το παράρτημα Προστασίας του παιδιού Δωδεκανήσου.

Πρόκειται για το τέως Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ρόδου – Ορφανοτροφείο Ρόδου, το οποίο λειτούργησε ως Ορφανοτροφείο Ρόδου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.ΔΡΛΔ/1913, που τροποποιήθηκε με το Ν.Δ 218/1947 και τις αποφάσεις 16614/ 12.06.1947 και 484/7 του Στρατιωτικού Διοικητή Δωδεκανήσου. Με το ΝΔ 4525/66 (ΦΕΚ 141/τ.Α/19-7-1966), λειτούργησε ως Ορφανοτροφείο Θηλέων «Βασιλόπαις Μαρία»,  σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.2851/22 (ΦΕΚ114/Α «Περί Εθνικών Ορφανοτροφείων και Οικοτροφείων Απόρων Μαθητών»). Με το Β.Δ 273/73 (ΦΕΚ 81/7-4-1973) μετατράπηκε από Εθνικό Ορφανοτροφείο σε Κέντρο Παιδικής Μέριμνας. Ακολούθως με την αριθ. Γ2β/ΟΚ/8291/84 (ΦΕΚ 860/τ.Β/7-12-1984) απόφαση του Υπουργείου εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Παιδικής Μέριμνας και ακολούθως με την Π1β/οικ 188 απόφαση – ΦΕΚ 96/τ.Β/31-1-2001 αντικαταστάθηκε το άρθρο 21 της Γ2β/ΟΚ/8291/84 απόφασης, καθώς επίσης και τις διατάξεις του ν. 1431/84(ΦΕΚ 46/τ.Α/16-4-1984) που αφορά ρύθμιση θεμάτων φορέων κοινωνικής πρόνοιας – παιδικής προστασίας και άλλες διατάξεις με βάση τον οποίο εκδόθηκε η αρ. 3287/84 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 351/τ.Β/1-7-1984 Περί κατανομής θέσεων προσωπικού ΜΕ Επιμελητών Παιδιών).

Με τις διατάξεις του ν. 4025/11 άρθρο 1 παρ Βγ (ΦΕΚ 228/τ.Α/2-11-2011) μετονομάστηκε σε Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Δωδεκανήσου και αποτέλεσε ενιαίο – ανεξάρτητο ΝΠΔΔ. Ακολούθως με τις διατάξεις του ν. 4109/13 άρθρο 9 περ ια (ΦΕΚ 16/τ. Α/23.1.2013) αποτέλεσε το Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού Δωδεκανήσου του ενιαίου πλέον φορέα δηλαδή του ΚΚΠΠΝΑ.

 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ:

Στο Παράρτημα ΑμεΑ φιλοξενούνται άτομα στις μεν δομές Ενηλίκων και Ανηλίκων (κλειστή περίθαλψη) με βαριές κυρίως νοητικές και ψυχοκινητικές υστερήσεις, που στερούνται υγιούς οικογενειακού περιβάλλοντος ή το περιβάλλον αυτό, είτε αδυνατεί να τους προσφέρει βοήθεια, είτε απουσιάζει παντελώς.

Στη δε δομή Αυτοεξυπηρετούμενων Υπερηλίκων (ανοιχτή περίθαλψη), φιλοξενούνται υπερήλικες που δεν έχουν υγιές οικογενειακό περιβάλλον να τους φροντίσει αφενός και αφετέρου οι ίδιοι ζητούν την φιλοξενία, αποζητώντας ουσιαστικά «την παρέα».

Στο Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού φιλοξενούνται πλέον, όχι ορφανά παιδιά αλλά παιδιά που για διάφορους λόγους το οικογενειακό περιβάλλον δηλώνει αδυναμία και κρίνεται ανίκανο για την ανατροφή τους. Εισάγονται επίσης παιδιά, λόγω διαφόρων γεγονότων κακοποίησης – παραμέλησης, με εισαγγελικές εντολές.

 

Σκοπός:

Οι δομές του Κ.Κ.Π.Π.Ν.Α. θα έχουν ως σκοπούς τους, μετά την έγκριση του νέου οργανισμού του, ο οποίος έχει ήδη υποβληθεί αρμοδίως και λάβει τις απαιτούμενες προεγκρίσεις:

 • Την παροχή υπηρεσιών κλειστής μακροχρόνιας ή βραχυχρόνιας περίθαλψης, αποθεραπείας και φυσικής αποκατάστασης, με δυνατότητα δράσεων ανοιχτής μέριμνας και φροντίδας, σε άτομα ανήλικα και ενήλικα και των δύο φύλων, με αναπηρίες, νοητική υστέρηση, (δεκτικά συμβίωσης, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου), χρόνιες παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος, άνοια, Alzheimer, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και σύνδρομα, καθώς και σε παιδιά χωρίς αναπηρία που χρήζουν προστασίας, όπως και σε αυτοεξυπηρετούμενα ή μερικώς αυτοεξυπηρετούμενα, υπερήλικα, άτομα άνω των 67 ετών.
 • Την παροχή υπηρεσιών λειτουργικής, κοινωνικής, προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης σε άτομα με αναπηρίες των προαναφερόμενων κατηγοριών, σε συνεργασία με αρμόδιους πιστοποιημένους φορείς.
 • Την παροχή υπηρεσιών χρόνιας περίθαλψης και φροντίδας σε μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα στα οποία δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση
 • Την εφαρμογή προγραμμάτων ημερήσιας φροντίδας και λειτουργικής, κοινωνικής, προεπαγγελματικής και επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες, τα οποία δεν διαμένουν στο Κ.Κ.Π.Π.Ν.Α. αλλά στις οικογενειακές τους εστίες, σε συνεργασία με αρμόδιους πιστοποιημένους φορείς.
 • Το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και συμβουλευτικής για θέματα που αφορούν άτομα με αναπηρίες.
 • Την λειτουργία εξωιδρυματικών δομών με εφαρμογή προγραμμάτων εξωιδρυματικής φροντίδας, όπως ξενώνες αποκατάστασης, στέγες ημερήσιας διαβίωσης και απασχόλησης παιδιών και εφήβων, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρίες ή άλλες υπηρεσίες αποϊδρυματοποίησης.
 • Την εφαρμογή προγραμμάτων φιλοξενίας, για άτομα που διαμένουν με τις οικογένειές τους, με στόχο τη στήριξη της οικογένειας.
 • Την ανάπτυξη προγραμμάτων και κινητών μονάδων για υποστήριξη και βοήθεια στο σπίτι, με στόχο να υποστηριχθεί η παραμονή των ανήλικων και ενήλικων ατόμων σε οικογενειακό ή αυτόνομο περιβάλλον διαβίωσης, αλλά και προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες στην κοινότητα.
 • Την διεξαγωγή προγραμμάτων άθλησης, δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για άτομα με αναπηρίες.
 • Την εφαρμογή προγραμμάτων για τα άτομα με αναπηρίες και τις οικογένειές τους σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.
 • Την υλοποίηση προγραμμάτων για ενήλικα μέλη οικογενειών.
 • Την υλοποίηση δράσεων που έχουν σχέση με τα προστατευμένα παραγωγικά εργαστήρια και τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς.
 • Την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από κείμενα των Διεθνών Οργανισμών, αναφορικά, με την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών Ν2004(1(1)2005), με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής χάρτας των ηλικιωμένων που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα και βοήθεια (2010), με την Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των Α.μεΑ., με την Σύσταση (2005) 5 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας.
 • Τη συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες για την στήριξη και την αποκατάσταση των προστατευόμενων από το Κέντρο νέων μετά την ενηλικίωσή τους.
 • Τη συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες για την αποκατάσταση παιδιών και εφήβων τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας (όπως παιδιά με αναπηρία) την οποία δεν δύναται να παρέχει το Κέντρο.
 • Τη διαρκή επαφή και στήριξη της οικογένειας κάθε προστατευόμενου παιδιού, όταν αυτό είναι δυνατόν, με σκοπό τη διατήρηση υγιών δεσμών του παιδιού με την οικογένειά του και την έγκαιρη επιστροφή του σ’ αυτήν εφόσον αρθούν οι δυσκολίες.
 • Την υλοποίηση προγράμματος υποκατάστασης ή αποκατάστασης της οικογενειακής φροντίδας μέσα από το θεσμό της αναδοχής και της υιοθεσίας.
 • Την διασφάλιση της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής εκπαιδευτικής ένταξης των παιδιών τα οποία προστατεύει το Κέντρο (φιλοξενούμενα ή σε αναδοχή) και την παροχή κάθε δυνατής παιδαγωγικής στήριξης.
 • Την ανάπτυξη προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με βασικό στόχο τη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της επαγγελματικής κατάρτισης και της προώθησης στην αγορά εργασίας.
 • Την εκπαίδευση και την έρευνα στους τομείς ανάπτυξης και εξέλιξης του παιδιού, των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων παιδιών και γονέων και αξιολόγησης, προώθησης και εξέλιξης των θεσμών παιδικής προστασίας και στήριξης των οικογενειών.
 • Την εξέλιξη και διάδοση αρχών και μεθόδων για την ομαλή σωματική και ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών, την κοινωνική ευημερία τους και των οικογενειών τους.
 • Τη μελέτη, έρευνα και εισήγηση επί θεμάτων συναφών με τους σκοπούς του όταν του ζητηθεί από άλλα αρμόδια όργανα ή φορείς και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • Την εφαρμογή προγραμμάτων ημερήσιας ή βραχείας φροντίδας και λειτουργικής, κοινωνικής, προεπαγγελματικής και επαγγελματικής αποκατάστασης για παιδιά τα οποία δεν διαμένουν στο Κ.Κ.Π.Π.Ν.Α. και χρήζουν των υπηρεσιών αυτού, σε συνεργασία με αρμόδιους πιστοποιημένους φορείς.
 • Την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως ανήλικοι πρόσφυγες – μετανάστες, ανήλικοι Ρομά και αθίγγανοι και άλλες τυχόν συναφείς.
 • Την προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων, καθώς και την μελέτη, έρευνα και εισήγηση σε αρμόδιους φορείς για θέματα συναφή με τους σκοπούς του.

Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες των συγχωνευομένων στο Κ.Κ.Π.Π.Ν.Α., τέως Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ) όπως είχαν ονομαστεί με τις διατάξεις του ν. 3106/03, καθώς και κάθε σκοπός που συμβάλει στην προστασία της οικογένειας, της παιδικής ηλικίας, της νεότητας, της τρίτης ηλικίας, των ατόμων με αναπηρία και οποιωνδήποτε άλλων ομάδων περιλαμβάνονται στους σκοπούς τους, εκπληρώνονται και ασκούνται από το Κ.Κ.Π.Π.Ν.Α. και τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του.

 

Πολιτικές & μέσα:

Το Κ.Κ.Π.Π.Ν.Α. μετά την έγκριση του νέου οργανισμού του και εφόσον θα πληρούνται όλες οι αναγκαίες από την πολιτεία προϋποθέσεις:

 • Φροντίζει για την ορθολογική εξυπηρέτηση των ατόμων που είναι αποδέκτες των υπηρεσιών του, με τη διαμόρφωση και την αξιοποίηση ειδικών χώρων, ιδιόκτητων ή παραχωρηθέντων, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ομάδας στόχου και τη συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς του δημόσιου, ιδιωτικού ή εθελοντικού τομέα για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων αποκατάστασης για κάθε ομάδα.
 • Συνάπτει, προς επίτευξη των σκοπών του, προγραμματικές συμβάσεις με φορείς του δημόσιου, ιδιωτικού ή εθελοντικού τομέα που ειδικεύονται σε θέματα προνοιακών υπηρεσιών (π.χ. με ΝΠΔΔ, με ΝΠΙΔ, με ΟΤΑ και κοινωνικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κλπ), εφόσον διαθέτουν την απαιτούμενη πιστοποίηση.
 • Συμμετέχει ή δημιουργεί δίκτυα συνεργασίας, με φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και του τομέα της κοινωνικής οικονομίας, που ειδικεύονται σε θέματα συναφών με τους σκοπούς του Κέντρου, εφόσον διαθέτουν την απαιτούμενη πιστοποίηση.
 • Αναπτύσσει προγράμματα και ενέργειες που προάγουν την ελεύθερη καλλιέργεια του πνεύματος των ατόμων που περιθάλπει και ενδυναμώνουν τη συμμετοχή τους σε κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα με στόχο την κοινωνική τους αποκατάσταση.
 • Οργανώνει δίκτυα παροχής υπηρεσιών και πληροφοριών για τα άτομα που περιθάλπει αλλά και τις οικογένειές τους και προωθεί σχετικές συνεργασίες με αντίστοιχα δίκτυα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα υποστήριξης και κατάρτισης των μελών του προσωπικού του, με στόχο την ενίσχυση των δράσεών του, καθώς και προγράμματα κλινικής και πρακτικής άσκησης φοιτητών αντίστοιχων ειδικοτήτων.
 • Μισθώνει, χρησιμοποιεί, αποδέχεται δωρεές, κατασκευάζει χώρους για ξενώνες, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, καθώς επίσης και ειδικούς χώρους για την έκθεση και πώληση έργων των ατόμων με αναπηρίες που διαμένουν στο Κ.Κ.Π.Π.Ν.Α. ή παρακολουθούν τα προγράμματα ημερήσιας φροντίδας και αποκατάστασης που το ίδιο οργανώνει και εφαρμόζει.
 • Συμμετέχει σε προγράμματα και υλοποιεί δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Διεθνείς ή Εθνικούς Οργανισμούς στους τομείς της κοινωνικής και βιοψυχοκοινωνικής φροντίδας, της επαγγελματικής κατάρτισης και της προώθησης στην απασχόληση Ατόμων με Αναπηρίες.
 • Συνάπτει συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάθεση εργασιών επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης που συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των σκοπών του.
 • Προβαίνει σε σύσταση οργανικών μονάδων, δίχως εσωτερική διάρθρωση που ασκούν τις αρμοδιότητές τους με Ομάδες Διοίκησης Έργου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 2503/1997, μετά από απόφαση του ΔΣ και την τελική έγκριση του οικείου Υπουργού, όπως αναφέρεται στις συγκεκριμένες διατάξεις του εν λόγω νόμου.
 • Συνεργάζεται με νοσοκομεία για την παροχή νοσοκομειακών υπηρεσιών και πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, μετά από κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Υγείας.
 • Αξιοποιεί κάθε συμπληρωματική υπηρεσία από τις δομές Υγείας, καθώς και το θεσμό της κατ’ οίκον νοσηλείας, όταν υπαγορεύεται από το συμφέρον των ωφελούμενών του.
 • Συνεργάζεται με Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά ιδρύματα για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων του τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας και δύναται να λειτουργεί ως πλαίσιο εκπαίδευσης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας φοιτητών και σπουδαστών τμημάτων των ΑΕΙ και των ΤΕΙ που έχουν περιεχόμενο σπουδών συναφές με τις λειτουργίες του Κ.Κ.Π.Π.Ν.Α. και προτείνει προς τα συναρμόδια υπουργεία σύσταση θέσεων για φοιτητές / σπουδαστές προς Εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, όπως από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα προβλέπεται και αναφέρεται στο άρθρο 20 του παρόντος στο Παράρτημα θέσεων φοιτητών, σπουδαστών ΑΕΙ, ΤΕΙ για εκπαίδευση και πρακτική άσκηση.
 • Συντηρεί, αναβαθμίζει, επεκτείνει, διαμορφώνει και διαχειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο τον χώρο και τις δομές του Κ.Κ.Π.Π.Ν.Α. προς όφελος των σκοπών του.
 • Λειτουργεί Κέντρα όλων των μορφών δημιουργικής απασχόλησης, προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης για τα άτομα που φιλοξενούνται από το Κ.Κ.Π.Π.Ν.Α. ή διαμένουν στις οικογενειακές τους εστίες, προκειμένου να ενδυναμωθεί η αυτονόμησή τους.
 • Αναπτύσσει προγράμματα και δράσεις που προάγουν την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και την αυτονομία του ανήλικων και ενήλικων ωφελούμενων και ενισχύουν τη συμμετοχή και παραμονή τους  στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον της προέλευσής τους.
 • Αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα και παρεμβάσεις πρόληψης, διάγνωσης, αξιολόγησης, θεραπευτικής παρέμβασης, ειδικής εκπαίδευσης, δημιουργικής απασχόλησης, ποικίλων δημιουργικών δραστηριοτήτων και αποκατάστασης πρώιμων αναπτυξιακών, ψυχοκινητικών, ψυχοκοινωνικών και μαθησιακών διαταραχών από εξειδικευμένους επαγγελματίες.
 • Εφαρμόζει προγράμματα αναδοχής περιθαλπομένων από ανάδοχες οικογένειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Τηρεί Μητρώο όλων των ανήλικων που προστατεύονται από τις δομές του και ειδικά μητρώα των ανήλικων προς Αναδοχή ή Υιοθεσία και τα διασυνδέει με τα αντίστοιχα Εθνικά Μητρώα.
 • Τηρεί Μητρώα Υποψήφιων και εγκεκριμένων ανάδοχων και θετών οικογενειών και τα διασυνδέει με τα αντίστοιχα Εθνικά Μητρώα.
 • Το Κ.Κ.Π.Π.Ν.Α. δύναται να ασκεί μη κερδοσκοπική δραστηριότητα συναρτώμενη με τους σκοπούς που υπηρετεί ή παρεμφερείς αυτών με τελικό σκοπό την αυτοχρηματοδότησή του για την επίτευξη των σκοπών λειτουργίας του.

 

 • ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ – ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Δυναμικότητα παραρτημάτων - δομών:

Παράρτημα ΑΜΕΑ:

 

 • Δομή ΑΜΕΑ Ενηλίκων υπερηλίκων 100 κλίνες
 • Δομή ΑΜΕΑ Παιδιών – Εφήβων 100 κλίνες
 • Δομή ΑΜΕΑ αυτοεξυπηρετούμενων μερικώς υπερηλίκων 50 κλίνες
 • Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού: 120 κλίνες

***  Η ανάπτυξη των προβλεπόμενων κλινών ανά παράρτημα – δομή γίνεται πάντοτε σε συνάρτηση του υπηρετούντος προσωπικού και της σχετικής διαμόρφωσης των εκάστοτε εγκαταστάσεων με απόφαση Δ.Σ και γνωμοδότηση Επιστ. Συμβουλίου.***

  

Ομάδες αποδεκτών των υπηρεσιών:

Παράρτημα Αμεα:

 

 α) Δομή Ενηλίκων (τέως ΚΑΦΚΑ Ρόδου που στεγάζεται στα Κολύμπια)

Φιλοξενεί άτομα και των δυο φύλων από 25 ετών και άνω που χρήζουν χρόνιας περίθαλψης, μερικής νοσηλείας, ανάγκης ιατρικής παρακολούθησης και πάσχουν από βαριές ψυχοκινητικές και νοητικές υστερήσεις. Ιδιαίτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν στην απουσία οικογενειακού περιβάλλοντος και εξωιδρυματκής υποστήριξης.

β) Δομή Ανηλίκων (τέως Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Ρόδου «Άγιος Ανδρέας»).

Φιλοξενεί άτομα και των δυο φύλων από 2 ετών έως και 25 που χρήζουν χρόνιας περίθαλψης, μερικής νοσηλείας, ανάγκης ιατρικής παρακολούθησης και πάσχουν από βαριές ψυχοκινητικές και νοητικές υστερήσεις. Ιδιαίτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν στην απουσία οικογενειακού περιβάλλοντος και εξωιδρυματκής υποστήριξης.

γ) Δομή Αυτοεξυπηρετούμενων Υπερηλίκων (τέως Οίκος Ευγηρίας «Χαραλάμπειο Γηροκομείο»).

Φιλοξενεί υπερήλικες, άνω των 67 ετών οι οποίοι είναι εν δυνάμει αυτοεξυπηρετούνται πλήρως ή μερικώς και χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και περιποίησης διότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους αλλά και έχουν ανίσχυρο οικογενειακό περιβάλλον.

δ) Υπό ίδρυση τελεί νέα Δομή ΑΜΕΑ αυτοεξυπηρετούμενων μερικώς υπερηλίκων με την επωνυμία: «ΝΕΣΤΟΡΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ», με προβλεπόμενη δυναμικότητα 22 κλινών.

 

Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού: (τέως Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ρόδου). Το παράρτημα φιλοξενεί παιδιά, ηλικίας από 5 έως 18 ετών, με δυνατότητα παράτασης παραμονής σε περίπτωση σπουδών. Επιβλέπει επίσης παιδιά τα οποία βρίσκονται εκτός πλαισίου, σε ανάδοχες ή υποψήφιες ανάδοχες οικογένειες. Τα παιδιά αυτά φιλοξενούνται κυρίως μετά από εισαγγελική εντολή, διότι η φυσική τους οικογένεια δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις ανατροφής τους ή διότι έχουν εγκαταλειφθεί από τους φυσικούς γονείς ή το οικογενειακό περιβάλλον είναι ακατάλληλο και νοσηρό.

Το ΚΚΠΠΝΑ μπορεί να αναλάβει πέρα από τα ως άνω αναφερόμενα και την ημερήσια φροντίδα παιδιών που βρίσκονται και διαβιούν εκτός του φορέα, είτε ΑμεΑ, είτε μη ΑμεΑ, των οποίων οι οικογένειες δυσκολεύονται να λειτουργήσουν (θέματα εργασίας και των δυο γονέων, ανακούφιση του γονεϊκού περιβάλλοντος για κάποιες ώρες, απασχόληση των παιδιών με εξειδικευμένους επιστήμονες κλπ).

Μακροπρόθεσμος στόχος μας, να γίνουμε ο φορέας που θα εφαρμόσει κατ’ αρχήν προγράμματα κοινωνικοποίησης, με απώτερο στόχο την αποασυλοποίηση μέσω αναδοχών, υιοθεσιών όταν απαιτείται, εθελοντισμού, αλλά και με εφαρμογή προγραμμάτων Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και παροχής ανάλογων υπηρεσιών προς την κοινότητα.