Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου -προμηθευτή  τροφίμων  για τις ανάγκες του Κ.Κ.Π.Π.Ν.Α για ένα (1) έτος με CPV: 15511000-3  15500000-3 Γάλα - Γαλακτοκομικά, CPV: 15411110-6 15411210-7 Έλαια CPV: 15000000-8 Είδη Παντοπωλείου CPV: 15331170-9 15221000-3 15833000-6 15896000-5 Κατεψυγμένα Τρόφιμα –συνολικής εκτιμώμενης αξίας  168.243,04 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα  (4) τμήματα.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή όλα τα τμήματα των ειδών της προμήθειας, για το σύνολο της ποσότητας κάθε τμήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης  (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  11/12/2023 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  15:00 μ.μ

Διακήρυξη                                       Περίληψη