Η Αναδοχή

Ο θεσμός της αναδοχής στην ελληνική νομοθεσία ρυθμίζεται κυρίως πλέον από τον νόμο 4538 (ΦΕΚ Α΄ 85/16.5.2018) «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις». Το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Καβάλας είναι ένας από τους κύριους δημόσιους φορείς παιδικής προστασίας που υλοποιεί προγράμματα αναδοχής. Στόχος της διαδικασίας του θεσμού της αναδοχής είναι να καλλιεργήσει δεσμούς ασφάλειας και εμπιστοσύνης και να παρέχει το κατάλληλο έδαφος για την υγιή σωματική και ψυχική ανάπτυξη του παιδιού. Οι ανάδοχοι γονείς αναλαμβάνουν την πραγματική φροντίδα και διαπαιδαγώγηση του παιδιού, την αγάπη, τη στοργή και την ασφάλεια που χρειάζεται. Οι ανάδοχοι γονείς είναι συνεργάτες του παραρτήματος και στο ρόλο τους υποστηρίζονται από ομάδα ειδικών (κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο κ.α.). Το παιδί δεν ανήκει νομικά στους ανάδοχους γονείς, χωρίς να αποκλείεται η υιοθεσία του από αυτούς ως εξέλιξη της σχέσης τους ή η μετέπειτα ανάληψη της επιμέλειας του παιδιού από αυτούς. Επίσης, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το ανήλικο παιδί που τοποθετείται σε ανάδοχη οικογένεια μπορεί να επιστρέψει, ανά πάσα στιγμή, στη βιολογική του οικογένεια ύστερα από δικαστική απόφαση. Το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της αναδοχής, διατηρεί την επιμέλεια ή γονική μέριμνα του συγκεκριμένου παιδιού, που του έχει ανατεθεί από τον αρμόδιο φορέα.

Όταν ολοκληρωθεί η προεργασία της αναδοχής, προκειμένου να τοποθετηθεί το παιδί στην ανάδοχη οικογένεια, συνάπτεται και υπογράφεται μεταξύ των αναδόχων γονέων και του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού το «Συμφωνητικό Αναδοχής» που ορίζει αναλυτικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο μερών.

Τα συμβόλαια αναδοχής είναι ετήσια και ανανεώνονται κάθε φορά μετά από συνεργασία με το παράρτημα.

Η αναδοχή επιδιώκεται να είναι μακροπρόθεσμη, με απώτερο στόχο το συμφέρον του παιδιού. ‘Ένα παιδί μπορεί να μείνει στην ανάδοχη οικογένεια ακόμη και μετά την ενηλικίωσή του.

Μία αναδοχή μπορεί μετά από διετή ανανέωση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις και πρόκειται για το συμφέρον του παιδιού να εξελιχθεί σε υιοθεσία μετά από δικαστική πράξη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Α.Μ.Θ. δίνει την τελική έγκριση, κατόπιν δικής τους θετικής απόφασης, είτε για νέο συμφωνητικό αναδοχής είτε για ανανέωσή του.

Οι ανάδοχοι γονείς

Ανάδοχοι γονείς μπορούν να γίνουν όσοι έχουν την ειλικρινή διάθεση να φροντίσουν και να βοηθήσουν ένα παιδί και πληρούν τις προϋποθέσεις. Είναι ηλικίας από τριάντα έως εξήντα ετών. Μπορούν να είναι ζευγάρια με ή χωρίς δικά τους παιδιά και μονογονεϊκές ή συγγενικές οικογένειες. Οι ανάδοχοι γονείς αναλαμβάνουν τη πλήρη φροντίδα και ανατροφή του παιδιού, την οποία η φυσική του οικογένεια αδυνατεί να παρέχει. Προσφέρουν την αγκαλιά τους, την αγάπη τους, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της οικογένεια, σε ένα παιδί που το έχει στερηθεί. Δείχνουν κατανόηση και βοηθούν το παιδί στα προβλήματα και τις δυσκολίες του για να εξελιχθεί σε ένα υγιές συναισθηματικά και κοινωνικά άτομο. Το στηρίζουν συναισθηματικά και το βοηθούν να αναπτύξει υγιή και ολοκληρωμένη προσωπικότητα, σεβόμενοι πάντα την προσωπική ιστορία του παιδιού. Διευκολύνουν την επικοινωνία του παιδιού με τη φυσική του οικογένεια, όταν αυτή είναι θετική για την υγιή ανάπτυξη του παιδιού.

Τα παιδιά που τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες

Τα παιδιά που τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες είναι ανήλικοι κάτω των δεκαοχτώ ετών. Είναι παιδιά που για σοβαρούς λόγους δεν μπορούν να μείνουν κοντά στους φυσικούς γονείς τους ή και παιδιά που οι γονείς τους αδυνατούν να τα φροντίσουν.

Η Υιοθεσία

Η υιοθεσία είναι θεσμοθετημένη από το κράτος με τον Ν 610/70 και 2447/96. Αποσκοπεί στην οικογενειακή και κοινωνική αποκατάσταση του παιδιού που για διάφορους λόγους δεν μπορεί να έχει με τη φυσική του οικογένεια. Κύρια διαφορά της αναδοχής με την υιοθεσία είναι ότι στην υιοθεσία η πλήρης επιμέλεια του παιδιού μεταφέρεται από το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού στους θετούς γονείς αποτελώντας πλέον και νομικά αυτόνομη μονάδα του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Αίτηση Αναδοχής/Υιοθεσίας

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Αναδοχής – Υιοθεσίας.

Αίτηση Αναδοχής/Υιοθεσίας

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Αναδοχής – Υιοθεσίας.